Завршни испит за ученике 8. разреда

 1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

 

Завршни испит за све ученике 8. разреда реализоваће се 23, 24. и 25. јуна 2021. године. Завршни испит полажу сви ученици који су са позитивним успехом завршили 8. разред. Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.

Завршни испит реализује се по следећем распореду:

Први дан (среда), 23. 6.2021. године – СРПСКИ ЈЕЗИК, од 9. 00 до 11. 00 часова (максимално 13 бодова);

Други дан (четвртак), 24. 6.2021. године – МАТЕМАТИКА, од 9. 00 до 11. 00 часова (максимално 13 бодова);

Трећи дан (петак), 25. 6.2021. године – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије), од 9. 00 до 11. 00 часова (максимално 14 бодова).

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

 

 1. УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 

 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит сва три дана ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепљеном идентификационом налепницом.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у учионице на исти начин као и приликом полагања пробног завршног испита – читава процедура поделе тестова, давања упутстава, попуњавања Идентификационих образаца, лепљења идентификационих налепница, рада и предаје тестова, за сва три дана иста је као и приликом полагања пробног завршног испита.
 • Све детаљне информације о спровођењу Завршног испита ученици добијају од својих разредних старешина и наставника задужених за спровођење Завршног испита.
 1. БОДОВАЊЕ ПОСТИНУТИХ РЕЗУЛТА

 

 • На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
(VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ = Укупан број бодова за упис
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20 поена. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 

 1. УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ