Календар

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

 • Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.
 • Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.
 • Први квалификациони период почиње 1. септембра, а завршава се 29. октобра.
 • Трећи класификациони период почиње 24. јануара.
 • У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст:

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године.

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2022. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.

За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

 • Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно, 180 наставних дана.
 • Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно, 170 наставних дана.
 • У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
 • У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да Годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
 • Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно: Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобра), Свети Сава (27. јануара), Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. априла), Дан победе (9. маја) и Видовдан – спомен на Косовску битку (28. јун).

Напомена: Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

 • Понедељак, 8. новембар 2021. године, обележава се као Дан просветних радника.
 • Понедељак, 21. фебруар 2022. године, обележава се као Међународни дан матерњег језика и

 • Недеља, 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.

 • Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.
 • Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
 • Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
 • Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
 • Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у уторак, 28.  јуна 2022. године.
 • Ученици 8. разреда Пробни завршни испит полагаће у два дана: петак, 25. марта и субота, 26. марта 2022. године.
 • Ученици 8. разреда Завршни испит полагаће у три дана: у среду – 22. јуна, у четвртак – 23. јуна и  у петак –  24. јуна 2022. године.