Календар

 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2020/ 21. ГОДИНУ

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

 • Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 18. децембра 2021. године.
 • Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године, а завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.
 • Први квалификациони период почиње 1. септембра, а завршава се 6. новембра.
 • Трећи класификациони период почиње 18. јануара.
 • У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст:

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у недељу, 15. новембра 2020. године.

Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 2021. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 23. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.

За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.

УРЕДБА О ДОПУНИ УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И

СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19

На седници, одржаној 25. новембра 2020. године, Кризни штаб за сузбијање заразне болести КОВИД-19 Републике Србије изнео је препоруке на основу Уредбе о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19, које је донела Влада Републике Србије, а којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара за школску 2020/21. годину.

Према наведеној Уредби, од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, образовно-васпитни рад организује се на следећи начин:

 1. У првом циклусу основне школе наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана школе;
 2. У другом циклусу основне школе образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришћење платформе Microsoft Teams, односно, система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије, РТС-а.

Напомена: У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада за основне школе, прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године, да зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године и да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

 • Обавезни облици образовно-васпитног рада из Члана 1 Правилника о основном образовању за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно, 180 наставних дана.
 • Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно, 170 наставних дана.
 • У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
 • У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да Годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
 • Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно: Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобра), Свети Сава (27. јануара), Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. априла), Дан победе (9. маја) и Видовдан – спомен на Косовску битку (28. јун).

Напомена: Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

 • Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.
 • Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.
 • Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
 • Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
 • Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
 • Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28.  јуна 2021. године.
 • Ученици 8. разреда Пробни завршни испит полагаће у два дана: петак, 26. марта и субота, 27. марта 2021. године.
 • Ученици 8. разреда Завршни испит полагаће у три дана: у среду – 23. јуна, у четвртак – 24. јуна и  у петак –  25. јуна 2021. године.