Tim za samovrednovanje rada škole

Tim za samovrednovanje rada škole

Samovrednovanje je postupak kojim se vrednuje sopstvena praksa i sopstveni rad, polazeći od analize šta je i kako je urađeno. Tri osnovna pitanja su u središtu procesa samovrednovanja:

 1. Koliko je dobra naša škola?
 2. Kako to znamo?
 3. Šta treba da učinimo da bude još bolja?

Odgovore na ova pitanja prvenstveno mogu dati:

 • Nastavnik

Samovrednovanje, posmatrano iz ugla nastavnika, znači stalni proces sprovođenja, analiziranja, korigovanja i planiranja sopstvene nastavne prakse i sopstvenog doprinosa celokupnom životu i radu škole. Sasvim pojednostavljeno, samovrednovanje znači stalno postavljanje pitanja: Šta sam uradio/la dobro, čime sam zadovoljan/na? Šta sam mogao/la bolje? Koje sam ciljeve postigao/la, a koje nisam? Šta je prošlo bolje/ gore nego što sam očekivao/la? Da li sam poklonio/la pažnju svakom učeniku na pravi način? Šta još treba da znam da bih sledeći put bio/bila bolji/a? Na koji način mogu doprineti poboljšanju sopstvene prakse i radu škole u celini?

 • Učenik

Samovrednovanje učeniku omogućuje da objektivno sagledava i razvija sposobnosti koje će mu pomoći da stvori naviku da planira, prati, vrednuje i unapređuje svoje aktivnosti u školi. Tako se stvara kultura vrednovanja kako sopstvenog rada, tako i rada drugih.

 • Rukovodilac

Rukovođenje i organizacija rada škole, kao važan segment, sasvim logično, nameće potrebu da direktor ili članovi školske ili lokalne uprave provere sopstvenu efikasnost i efektivnost radi organizovanja i obezbeđivanja što kvalitetnijih uslova za rad učenika i zaposlenih. Roditelj Roditelju, kao neizostavnom partneru škole, uključivanjem u proces samovrednovanja, obezbeđuje se mogućnost da ličnim učešćem, kao i procenom rada drugih, doprinosi objektivnijoj i realnijoj slici škole, da odlučuje i sprovodi akcije za unapređivanje rada škole.

Osnovna uloga ovog tima je:

 • Unapređenje kvaliteta rada škole;
 • Unapređenje kvaliteta nastavno-obrazovnog procesa;
 • Unaprediti kvalitet školskih postignuća;
 • Usaglašavanje standarda kvaliteta rada;
 • Primena standarda u praksi;
 • Obezbedediti odgovornost svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • Samovrednovanje rada svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu škole.