Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Međupredmetne kompetencije su kombinacija integrisanih znanja, veština i stavova koji su potrebni svakoj osobi za lično ispunjenje i razvoj, društveno uključivanje i zapošljavanje – priprema za život.

Orijentacija ka opštim i međupredmetnim kompetencijama doprinosi dinamičnijem i angažovanijem kombinovanju znanja, veština i stavova značajnih za različite realne kontekste koji zahtevaju njihovu funkcionalnu primenu. To se postiže saradnjom i koordinacijom aktivnosti više nastavnika, tj. predmeta, i inoviranjem načina rada na času. U odnosu na predmetne kompetencije, međupredmetne kompetencije predstavljaju korak više u razumevanju gradiva i primeni naučenog, a odgovornost za njihovo razvijanje nose svi nastavnici i školski predmeti. Zbog toga razvijanje opštih i međupredmetnih kompetencija zahteva zajedničko planiranje na nivou školskih timova, primenu interaktivnih i aktivnih oblika učenja, kao i veću autonomiju škole i nastavnika u realizaciji obrazovnih ishoda.