Tim za podršku učenicima

Tim za podršku učenicima

Škola razrađuje i realizuje programe za podršku procesu učenja (uvođenje u tehnike učenja, pomoć u prevazilaženju neuspeha, razvijanje motivacije, organizovana pomoć boljih učenika slabijima, upućivanje u način procene sopstvenog napredovanja/ samoocenjivanje…).

Ciljevi, zadaci i aktivnosti utvrđuju se pažljivo uzimajući u obzir individualne potrebe učenika. Škola razrađuje i realizuje programe za podršku procesu učenja za decu sa posebnim potrebama. Postignuća i uspeh učenika se sistematski prate i na osnovu toga se utvrđuju posebne potrebe svakog učenika. Planiraju se i pripremaju posebne aktivnosti da bi se učenicima koji zaostaju u radu pomoglo u savladavanju teškoća u nastavnom procesu, a učenicima koji brže napreduju omogućilo dalje napredovanje i učešće u istraživačkim aktivnostima i drugim projektima. Svako napredovanje i uspeh učenika se pohvaljuju, a izuizetna postignuća se promovišu i nagrađuju.

Postoji služba/osoba zadužena za podršku procesu učenja. Ova služba/osoba prati napredovanje i uspeh učenika na školskom nivou; pruža potrebnu pomoć svim nastavnicima pri koncipiranju planova rada, bavi se savetovanjem i koordinisanjem aktivnosti. Redovno i prema potrebi organizuje i pomoć stručnjaka izvan škole.