Ђак генерације

Школска 2021/2022. година

Школска 2020/2021. година

Школска 2019/2020. година

Школска 2018/2019. година

Школска 2017/2018. година

Школска 2016/2017. година

Марко Миловановић

Школска 2015/2016. година

Нађа Милентијевић

Школска 2014/2015. година

Далибор Поповић

Школска 2013/2014. година

Стефан Димић

Школска 2012/2013. година

Андреја Стојчевски

Школска 2011/2012. година

Лука Дамњановић

Школска 2010/2011. година

Александра Милосављевић

Школска 2009/2010. година

Александра Вукосављевић

Школска 2008/2009. година

Никола Милосављевић

Владислав Прешић

Школска 2007/2008. година

Милица Јовановић

Школска 2006/2007. година

Марко Вучковић

Школска 2005/2006. година

Сандра Живановић

Школска 2004/2005. година

Катарина Николић

Александра Гроздановић

Школска 2003/2004. година

Милош Јовановић

Школска 2002/2003. година

Растко Биорац

Школска 2001/2002. година

Мирко Спасојевић

Владимир Цветковић

Школска 2000/2001. година

Иван Николић

Школска 1999/2000. година

Соња Ђурић

Школска 1998/1999. година

Јелена Голубовић

Данијел Петровић

Школска 1997/1998. година

Маја Милошевић

Каменко Братковић

Дарко Јовановић

Ивана Мишић

Школска 1996/1997. година

Олгица Врндић

Марија Ђорђевић

Слађана Станковић

Школска 1995/1996. година

Ненад Павловић

Наташа Радивојевић

Владимир Пајић

Школска 1994/1995. година

Предраг Огњеновић

Александар Пајић

Школска 1993/1994. година

Иван Јанковић

Срђан Рајковић

Стручни актив за развојно планирање школе (РПШ)

Стручни актив за развојно планирање школе доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном планирању; доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе, постизању договора о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране; анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе; припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни трогодишњи период; припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године; прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са предлогом мера; сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом школе; доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе; предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева; доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака; учествује у самовредновању квалитета рада установе; обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора.