Тим за подршку ученичким организацијама

Тим за подршку ученичким организацијама

Ученички парламент

Члан 88, ЗOС

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се Ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

 • Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи, односно сваког одељења у средњој школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.
 • Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
 • Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119 овог закона.
 • Ученички парламент има пословник о раду.
 • Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
 • Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.

 

Вршњачки тим

Вршњачки тим чине по 2 ученика из сваког одељења од петог до осмог разреда, одабраних гласањем од стране својих другова. Чланови Вршњачког тима су ученици које су изабрали другови из њихових одељења, а треба да поседују следеће особине:

 • осетљивост на потребе других,
 •  спремност да помогну другоме,
 • стрпљиви су,
 • спремни на сарадњу,
 •  особе од поверења,
 • имају позитиван статус у одељењу,
 • изражавају своје мишљење које се уважава,
 •  успешно решавају конфликтне ситуације,
 • не испољавају насилно понашањежкомуникативни су,
 • толерантни,
 • искрени,
 • имају разумевање за вршњаке без обзира да ли их познају,
 • стварају позитивну атмосферу у свом одељењу,
 • умеју да саслушају друге,
 • воле тимски рад.

Координатор Тима бира се на првим састанцима Тима приликом формирања у септембру месецу. У школској 2020/21. години Вршњачки тим ће планирати свој рад на основу акционих планова области Подршка ученицима и Настава и учење, као и плановима рада следећих комисија: за маркетинг школе, за рад са родитељима, за културну и јавну делатност, професионалну оријентацију, за израду школског часописа, уређење школе, за безбедност као и Комисијом за сарадњу са локалном заједницом.