Тим за подршку ученицима

Тим за подршку ученицима

Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења (увођење у технике учења, помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин процене сопственог напредовања/ самооцењивање…).

Циљеви, задаци и активности утврђују се пажљиво узимајући у обзир индивидуалне потребе ученика. Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења за децу са посебним потребама. Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога се утврђују посебне потребе сваког ученика. Планирају се и припремају посебне активности да би се ученицима који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже напредују омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким активностима и другим пројектима. Свако напредовање и успех ученика се похваљују, а изуизетна постигнућа се промовишу и награђују.

Постоји служба/особа задужена за подршку процесу учења. Ова служба/особа прати напредовање и успех ученика на школском нивоу; пружа потребну помоћ свим наставницима при конципирању планова рада, бави се саветовањем и координисањем активности. Редовно и према потреби организује и помоћ стручњака изван школе.