Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање кватета и развој установе бави се праћењем реализације циљева и задатака и остварености стандарда наставних предмета, праћењем постигнућа ученик и вредновањем постигнућа ученика у односу на образовне стандарде.

1.Рад наставницима

 • Помоћ наставницима у коришћењу стандарда за развијање тестова и других форми за процењивање знања и вештина ученика
 • Разматрање и анализирање резултата таквих дијагностичких тестова
 • Уочавање недостатака у раду ученика/наставника који су узроковали изостанком кључних компетенција
 • Предлагање наставницима одговарајућих педагошких мера и праћење њихових ефеката на већој групи ученика
 • Помоћ у изради планова и програма допунске наставе (како допунском наставом обезбедити оствареност основног стандарда)
 • Помоћ при изради ИОП-а у прилагођавању стандарда и образлагању.

          Напомена: У доношењу  одлуке, исказе стандарада треба игнорисати када се извештава о напретку ученика са тешкоћама у развоју.

2. Рад са ученицима

 • При праћењу успеха и напредовања ученика стандарди;
 • Омогућавају увид у то шта се од ученика очекује, шта треба да науче, који су суштински делови градива;
 • Омогућавају лакшу идентификацију ученика којима је потребан корективни рад;
 • Помажу у препознавању, откривању и идентификовању даровитих ученика;
 • Подстичу одговорност ученика за сопствено напредовање јер дају јасну информацију о томе шта се од њих очекује.

3. Рад у стручним органима

 • Подизање нивоа информисаности наставника о образовним стандардима наставног предмета;
 • Помоћ при изради плана имплементације образовних стандарда у:
 1. планирању,
 2. припремању,
 3. реализацији,
 4. праћењу и вредновању ученичких постигнућа,
 5. извештавању на нивоу појединачног ученика и
 6. извештавању на нивоу школе.

4. Истраживање образовно – васпитне праксе

 • Сагледавање општих и посебних услова за одвијање образовно-васпитне праксе.
 • Појединачне школе се не могу поредити само на основу ,,процента” ученика који достижу одређени ниво постигнућа без узимања у обзир специфичних околности у којима школа и њени наставници раде.
 • Одређивање специфичних околности и њиховог утицаја на стандарде.