Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука. Такође, припрема нацрт Школског програма на основу наставног плана и програма, процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања. Осим наведеног, учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе. Утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе.