Стручни актив за развојно планирање школе (РПШ)

Стручни актив за развојно планирање школе (РПШ)

Стручни актив за развојно планирање школе доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном планирању. Истовремено, доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе, постизању договора о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране. РПШ актив нализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе; припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни трогодишњи период. Припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године, али пратећи реализацију развојног плана подноси извештај Школском одбору једанпут годишње са предлогом мера. Чланоови тима сарађујеу на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом школе, доприносе одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе. РПШ актив предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева; доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака; учествује у самовредновању квалитета рада установе; обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора.