Општа акта школе

Општа акта школе

Правилници

Измене и допуне Правилника о похваљивању и награђивању ученика и наставника и критеријуми утврђивања ђака генерације, број 02-1132, од 25.12.2019. године

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и наставника и критеријуми утврђивања ђака генерације, број 02-1263, од 24.12.2018. године

Измене и допуне Правилника о спровођењу испита, број 02-440/1, од 30.05. 2019. године

Правилник о спровођењу испита у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1262, од 24.12.2018. године

Правилник о дисциплинској и материјалниј одговорности запослених у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1261 од 24.12.2018. године

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено – корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима, број 02-1257, од 24.12.2018. године

Правилник о поклонима запослених у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1256 од 24.12.2018. године

Правилник о организацији и раду библиотеке у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1255, од 24.12.2018. године

Измене и допуне Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-440-2, од 30.05. 2019. године

Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-406 , од 30.04.2018. године

Правилнико о раду у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-263, од 22.03.2018. године

Правилник о ИЗМЕНАМА и допуни правилника о систематизацији послова у ОШ ,,Свети Сава” у Баточини, број 02-870, од 10.09.2018. године

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-251, од 19.03.2018. године

Правила понашања у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-184 од 24.12.2018. године

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-182 од 22.02.2018. године

Пословници о раду