Општа акта школе

Општа акта школе

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе, за школску 2022-2023. годину + Прилог 1 уз ГПР-а – Предлог тема за ЧОС

Извештај о раду школе у школској 2021/2022. години

Развојни план школе од 2022. до 2025. године

ПЛАН управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности + ОДЛУКА – Лице за родну равноправност

ОДЛУКА о одређивању лица за заштиту података о личности + Овлашћено лице за заштиту података о личности

Оперативни план рада Основне школе ,, Свети Сава” Баточина за организацију и реализацију образовно – васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19, почев од 15.03.2021. године

Хигијенски план дневног одржавања, чишћења, поправки и дезинфекције, у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, за време пандемије Covid-19

Годишњи план рада Основне школе ,,Свети Сава” Баточина, за школску 2020/2021. годину

Развојни план школе, од 2019-2022. године

Измене и допуне Статута, број 02-440 од 30.05. 2019. године

СТАТУТ – ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-108 од 05.02.2018. године

Правилници

Измене и допуне Правилника о похваљивању и награђивању ученика и наставника и критеријуми утврђивања ђака генерације, број 02-1132, од 25.12.2019. године

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и наставника и критеријуми утврђивања ђака генерације, број 02-1263, од 24.12.2018. године

Измене и допуне Правилника о спровођењу испита, број 02-440/1, од 30.05. 2019. године

Правилник о спровођењу испита у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1262, од 24.12.2018. године

Правилник о дисциплинској и материјалниј одговорности запослених у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1261 од 24.12.2018. године

Правилник о евидентирању и праћењу друштвено – корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима, број 02-1257, од 24.12.2018. године

Правилник о поклонима запослених у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1256 од 24.12.2018. године

Правилник о организацији и раду библиотеке у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-1255, од 24.12.2018. године

Измене и допуне Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-440-2, од 30.05. 2019. године

Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-406 , од 30.04.2018. године

Правилнико о раду у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-263, од 22.03.2018. године

Правилник о ИЗМЕНАМА и допуни правилника о систематизацији послова у ОШ ,,Свети Сава” у Баточини, број 02-870, од 10.09.2018. године

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-251, од 19.03.2018. године

Правила понашања у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-184 од 24.12.2018. године

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у ОШ ,,Свети Сава” Баточина, број 02-182 од 22.02.2018. године

Пословници о раду