Библиотека

Школска библиотека ОШ ,,Свети Сава”

Школска библиотека као јединица образовне установе представља круцијално место, тј. водећи информациони центар у процесу образовања и учешћа у свим васпитно – образовним активностима школе.

У школској библиотеци прикупља се, обрађује и пружа услуга коришћења и употребе библиотечко-информационе грађе, тј. расположивог књижног фонда (стручна литература, лектира, серијске публикације и др.) и књижни извори, како ученицима, тако и свим запосленим у школи: наставницима и стручним сарадницима

Библиотека, као део образовно-васпитног система и организације, дужна је да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена редовним ученицима, са посебним освртом на ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Такође, треба да поспешује и обнавља стручну литературу за наставнике и стручне сараднике, пратећи развој наставног процеса, тј. плана и програма за одређени наставни предмет.

Основни задатак школске библиотеке је да код ученика развија и негује елементарне навике, као што су читање и разумевање прочитаног текста. Уз наведено, правилна употреба библиотечких услуга, оспособљавање ученика да користе и интегришу  информације у свим облицима и сферама живота, али и на свим медијима јесте смисао постојања школске библиотеке и важан задатак за библиотекара. Омогућити ученицима да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота јесте мисија основног образовања, тј. школе, самим тим и школске библиотеке.

ЗАНИМЉИВА ЛИТЕРАТУРА