Општа акта Републике Србије

Општа акта Републике Србије

Закони

Правилници

ПРАВИЛНИК о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 139/2022 од 16.12.2022. године), а ступио је на снагу 24.12.2022. године

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину (,,Службени гласник РС”, број 1/2022) од 10.02.2022. године

Правилник о календару образовно – васпитног рада oсновне школе за школску 2020/2021. годину (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/2020 и 18/2020)

Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања(“Службени гласник РС”, број 115/2020) од 11.9.2020. године, ступио је на снагу 12.9.2020. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања (Службени гласник РС”, број 106/2020) од 07.08.2020. године, ступио је на снагу 15.08.2020. године, а ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД школске 2020/2021. године

Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (”Службени гласник РС”, број 81/2020) од 05.06.2020. године, а ступио је на снагу 13.06.2020. године

Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (”Службени гласник РС”, број 59/20) од 22.04.2020. године, а ступио је на снагу 30.04.2020. године

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46-19)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 34/2019) од 17.5.2019. године, ПРИМЕЊУЈЕ се почев од школске 2019/2020. године.

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 30/2019) од 25.4.2019. године, ПРИМЕЊУЈЕ се почев од школске 2019/2020. године.

Правилник о вредновању квалитета рада установе, (”Сл. гласник РС”, бр. 10/2019) од 15.2.2019. године – ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.09.2019. године

Правилник о модел установи, (”Сл. гласник РС”, бр. 10/2019) од 15.2.2019. године

Правилник о општинском савету родитеља (,,Службени гласник РС“, бр. 72/2018)

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС“, бр. 68/2018)

Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи (,,Службени гласник РС“, бр. 68/2018)

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања (,,Сл. гласник РС“, бр. 65/2018)

Правилник о стандардима квалитета рада установа (,,Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14/2018)

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 81/17)

Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 45/2018), од 13.6.2018. године, ступио је на снагу 21.6.2018, а примењује се од школске 2018/2019. године.

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 73/16)