Активи / Тимови / Комисије

Aктиви, тимови и комисије

Стручни активи

Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма

Тимови

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Тим за инклузивно образовање
Тим за самовредновање рада школе
Тим за развој међупредметних компетенција
Тим за подршку ученицима
Тим за заштиту од дискриминације, злостављаања и занемаривња
Тим за подршку ученичким организацијама
Тим за професионални развој (ПР)
Тим за израду пројеката
Тим за дигитализацију школских процеса и активности

Комисије

 1. Комисија за превентивни и васпитни рад у области понашања ученика у саобраћају
 2. Комисија за сарадњу са родитељима
 3. Комисија за професионалну оријантацију
 4. Комисија за превенцију девијантних и деликатних облика понашања употребе психоактивних супстанци
 5. Комисија за друштвено-користан рад и акције солидарнности
 6. Комисија за школску кухињу
 7. Комисија за излете, екскурзије, наставу у природи, зимовање, летовање кампова
 8. Комисија за сарадњу са родитељима
 9. Комисија за професионалну оријантацију
 10. Комисија за превенцију девијантних и деликатних облика понашања употребе психоактивних супстанци
 11. Комисија за друштвено-користан рад и акције солидарнности
 12. Комисија за школску кухињу
 13. Комисија за излете, екскурзије, наставу у природи, зимовање, летовање кампова
 14. Комисија за избор Ђака генерације
 15. Комисија за израду часописа
 16. Пописна комисија
 17. Комисија за маркетинг, информисање и зидне новине – Културна и јавна делланост школе
 18. Комисије за сарадњу са организацијама, институцијама и установама
 19. Комисија за хигијену, заштиту животне средине и естетско уређење школске средине